Aviso Legal

Identificación

O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web. Por tanto, o presente aviso e información legais regula o uso do servizo de Internet: https://www.sergesco.gal cuxo Responsable é: AquaOleiros, S.A., en diante AquaOleiros. Dirección postal: Avenida Francisca Herrera nº 3 15173 Oleiros (A Coruña). Correo electrónico: aquaoleiros@aquaoleiros.gal.

Condicións de uso do sitio web

A Páxina Web foi deseñada para dar a coñecer e permitir o acceso de todos os Usuarios á información, actividades e servizos, presentados por AquaOleiros, polo que todas estas informacións, actividades e servizos serán referidos de maneira conxunta dentro deste documento como os Contidos.

A utilización da Páxina Web atribúe ao navegante a condición de Usuario, o cal implica a adhesión ás presentes condicións na versión publicada no momento en que se acceda ao mesmo.
O Usuario así mesmo declara que toda a información fornecida por el para o acceso á Páxina Web e no curso da utilización da mesma, é verdadeira, completa e precisa e comprométese a mantela actualizada.

Uso de cookies

O seguinte listado mostra as cookies empleadas neste sitio web e para que se empregan:

COOKIE: qtrans_front_language

PROPÓSITO: Lembrar a opción de lingua escollida para visualizar a páxina web.

Menores de edad

No suposto que algún dos servizos e produtos vaian dirixidos a menores de 14 anos, AquaOleiros solicitará o consentimento dos pais ou titores para a recollida dos datos persoais do menor. SERGESCO non responde daqueles datos de menores que se nos facilitaron sen o consentimento dos pais ou titores

Medidas de seguridade

SERGESCO adoptou todas as medidas de seguridade, en función da natureza dos ficheiros existentes na entidade, que conteñan datos de carácter persoal, segundo establéceo O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, en diante RGPD, o cal no seu artigo 32 (Seguridade do Tratamento) sinala que:

  1. “Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros”:
    1. a)  la seudonimización y el cifrado de datos personales,
    2. b)  la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
    3. c)  la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
  2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
  3. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Propiedade Intelectual ou Industrial

Advírtese expresamente que todos os contidos da Páxina Web incluíndo, sen carácter limitativo, textos, gráficos, logotipos, iconas de botóns, imaxes, arquivos de audio e software; son propiedade de SERGESCO ou dos seus provedores de contidos e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

A totalidade da Páxina Web, atópase protexida polas leis sobre propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

O Usuario poderá, pola súa conta e risco, descargar ou realizar copia dos elementos, exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos seus dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial. En especial, non poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente.

En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de AquaOleiros o cal se reserva a posibilidade de exercer accións legais contra os Usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de Propiedade Intelectual e/ou Industrial.

Limitación da responsabilidade

AquaOleiros exclúe, na medida permitida pola lei, calquera responsabilidade polos danos e as consecuencias prexudiciais de calquera natureza que poidan derivarse de:

A presenza de virus informáticos ou doutros elementos nos contidos, que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros que pertencen aos Usuarios.; á transmisión, almacenamento ou disposición da información, recepción, obtención ou acceso aos contidos, a limitación tamén inclúe, a falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da Páxina Web ou dos servizos, a fiabilidade da Páxina Web e os servizos e, en particular, aínda que non exclusivamente, aos fallos no acceso á Páxina Web.

Modificacións

AquaOleiros se reserva todos os dereitos para modificar, limitar ou cancelar os termos e condicións aplicables á Páxina Web, non asumindo responsabilidade algunha sobre a súa actualización, así como a facultade de efectuar cantas modificacións na configuración ou presentación da Páxina Web estime oportunos, en calquera momento e sen previo aviso.

A información contida na Páxina Web é a vixente na data da súa última actualización e os contidos do portal, en especial as referencias informativas e publicitarias, salvo que expresamente indíquese o contrario, non constitúen oferta vinculante. AquaOleiros non está obrigado a controlar e non controla a utilización que os Usuarios fan do portal ou os servizos.

Cláusula de protección de datos

AquaOleiros garante a seguridade e confidencialidade dos datos e a adopción das medidas necesarias para asegurar o tratamento e confidencial dos datos facilitados polos usuarios da Páxina Web para o tratamento automatizado dos mesmos e para as finalidades recollidas como fins de AquaOleiros por tanto e de conformidade co establecido no RGPD o usuario queda informado e presta o seu consentimento para a incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados ou non, existentes en AquaOleiros.

Lexislación aplicable

Calquera controversia que se derive do uso desta páxina web será rexida, interpretada e sometida de acordo coas leis de España relativas á materia.