Política de Privacidade

Identificación

A efectos do establecido do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Xullo de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, informamos que a presente cláusula de privacidade establece as condicións de uso do sitio web https://www.sergesco.com en diante a páxina web que AquaOleiros, S.A., en diante AquaOleiros. Dirección postal: Avenida Francisca Herrera nº 3 15173 Oleiros (A Coruña). Correo electrónico: aquaoleiros@aquaolerios.gal.

Condicións de acceso

 • A finalidade desta web é facilitar gran diversidade de información, servizos e datos. A súa utilización supón a aceptación plena polo Usuario destas condicións, polo que se non está de acordo co contido das mesmas deberá absterse de facer uso de “A web”, así como dos servizos ofrecidos nela. AquaOleiros resérvase o dereito a efectuar as modificacións que estime oportunas, podendo modificar, suprimir ou incluír, sen previo aviso, novos contidos e/ou servizos, así como a forma en que estes aparezan presentados e localizados e as condicións de uso de “A web”.
 • O Usuario acepta que o acceso e uso de “A web” e dos contidos incluídos na mesma ten lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade, e asume a súa responsabilidade no uso correcto de “A web” e en consecuencia comprométese a:
 • Garantir a veracidade e licitude das informacións aportadas polo usuario nos formularios extendidos por AquaOleiros, para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web.
 • Non utilizar “A web” para a realización de actividades contrarias á lei,á moral, á orde pública,en xeral, ou que de calquera outro modo poidan supor lesión dos dereitos de terceiros, e facer un uso lícito e honrado conforme ás presentes Condicións Xerais, así como absterse de realizar calquera acto que puidese danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar “A web” e/ou impedir o normal uso e utilización por parte do resto de Usuarios.
 • Non manipular ou alterar calquera contido de “A web” sen o consentimento expreso e por escrito do seu titular. Calquera alteración, modificación ou manipulación sen o consentimento do seu titular, exime ao seu este de responsabilidade algunha.
 • Non reproducir, copiar, distribuír, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa preceptiva autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido; así como suprimir, eludir ou manipular o Copyright e demais datos identificativos dos dereitos de AquaOleiros , ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os apuntados contidos.
 • Non introducir ou difundir en “A web” programas de datos (virus ou calquera tipo de software de carácter nocivo) susceptibles de provocar danos en “A web”.
 • AquaOleiros non garante a dispoñibilidade e continuidade de “A web” nin se fai responsable de calquera danos e prexuízos poidan producirse, nin dos defectos técnicos, incluídos virus ou outros elementos lesivos, calquera que sexa a natureza, derivados do uso da información e das materias contidas en “A web”.

Política de ligazóns e exencións de responsabilidade

Sergesco non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns. AquaOleiros declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puidesen derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, AquaOleiros non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

Uso de cookies

O seguinte listado mostra as cookies empleadas neste sitio web e para que se empregan:

COOKIE: qtrans_front_language

PROPÓSITO: Lembrar a opción de lingua escollida para visualizar a páxina web.

Responsabilidades

O Usuario responderá os danos e prexuízos de toda natureza que Sergesco ou calquera terceiro poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido polas presentes Condicións Xerais.

Modificacións

Sergesco resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido de “A web”. Tanto no referente aos contidos de “A web”, como nas condicións de uso do mesmo.

Ditas modificacións poderán realizarse a través de “A web”,  por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas en “A web”, e ata que non sexan modificadas válidamente por outras posteriores.

Propiedade Intelectual e Industrial

 • O Usuario recoñece que todos os contidos de “A web”, e, en concreto, de toda a información e materiais, a estrutura, selección, ordenación e prestación dos seus contidos, programas e desenvolvemento de aplicacións utilizados en relación con eles, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade do titular “A web”, ou, no seu caso, de terceiros.
 • En ningún caso o acceso aos mesmos ou a súa utilización por parte do Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, nin confire ningún dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto por parte de AquaOleiros ou do terceiro titular dos dereitos afectados.
 • AquaOleiros é titular dos elementos que integran o deseño gráfico de “A web”, os menús, botóns de navegación, o código, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido de “A web”, ou, noutros casos, dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos.
 • Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos mostrados nesta páxina son propiedade de AquaOleiros e/ou de terceiras empresas. Prohíbese usalos ou descargalos permanentemente, copialos ou distribuílos por calquera medio sen o preceptivo consentimento do seu titular.
 • No caso de que calquera Usuario ou un terceiro consideren que calquera dos contidos foi introducido na web con violación dos seus dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial deberá enviar unha notificación a AquaOleiros identificándose a si mesmo e ao titular dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial supostamente infrinxidos, achegando título ou acreditación da representación dos mencionados dereitos.

Protección de datos

 • De conformidade co que establece o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), informámoslle que os datos persoais que nos facilite mediante o uso dos formularios sitos en “A web”, atópanse incorporados a un ficheiro automatizado ou non, cuxa titularidade corresponde a AquaOleiros, coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ambas as partes.
 • Así mesmo, AquaOleiros infórmalle que ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, oporse, limitar o tratamento dos seus datos, dereito a esixir a portabilidad dos datos, dereito a reclamar ante a autoridade de control, e a solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios, mediante un escrito á dirección en Avenida Francisca Herrera nº 3 15173 Oleiros, A Coruña, España, ou por email á dirección de correo electrónico: aquaoleiros@aquaolerios.gal
 • Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes. De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

Confidencialidade

Toda información que cualquiera de las partes comunique o facilite a la otra o a la que tengan acceso cualquiera de ellas, será considerada confidencial y no podrá ser divulgada, mostrada, reproducida, copiada, discutida con terceros, ni empleada por ninguna de las partes para fines ajenos a los que motivaron su comunicación.

Accións legais, lexislación aplicable e xurisdición

AquaOleiros se reserva,asi mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida de “A web”, e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións. A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español.

Para cantas cuestións puidesen suscitarse entre as partes en relación coa interpretación e execución do presente documento, ambas as partes acordan de forma expresa e con renuncia de calquera outro foro que puidese corresponderlles, á xurisdición dos Xulgados e Tribunais da Coruña.