Trámites

CONTRATACIÓN DO SERVIZO

A contratación realizarase de forma presencial nas nosas oficinas (ver horario e localización), debendo abonar as tasas que correspondan e presentando a documentación que se require a continuación.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Común para todos os tipos de contratos:
  • D.N.I. ou N.I.F. do contratante.
  • Nº de conta bancaria (en caso de domiciliar os recibos)
  • Acreditar a propiedade ou dereito de uso con cualquera de estes documentos:
   • Escritura de compravenda
   • Contrato de aluguer
   • Nota do rexistro.
   • Recibo I.B.I
  • No caso de que a póliza de abono sexa subscrita por unha persoa xurídica deberá aportar ademais:
   • Escritura da sociedade.
   • Poder de representación.
   • D.N.I do representante.
 • Específica para contratación de:
  • Obras:
   • Licenza de obras.
  • Locais ou industria:
   • Licenza municipal de actividade ou Declaración responsable/Comunicación previa.
  • Vivendas en primeira ocupación:
   • Licenza de Primeira Ocupación ou Declaración Responsable

 

TIPOS DE CONTRATACIÓN

 • Subrogación de contrato

Poderase subrogar o contrato inicial sempre que se atope ao corrente de pago e se acrediten as siguientes circunstancias:

– Que foi herdada propiedade.

– Que se produxo disolución da propiedade en común (separación, divorcio, …)

 • Cambio de titularidade

Realizase normalmente por compra-venda do inmoble ou por aluguer.

O titular inicial debe estar ao corrente de pago dos recibos e non ter cursado solicitude de baixa.

 • Alta

É necesario cursar a alta, cando un inmoble tivo contratada a auga nalguhna ocasión pero na actualidade carece de contrato.

 • 1ª Contratación

Son os contratos de inmobles que nunca tiveron contratada a agua. Se o inmoble non dispón de acometida, deberá realizarse a obra de conexión antes da contratación, para elo deberán poñerse en contacto coa nosa empresa.

 

TASAS MUNICIPAIS

Abonaranse nas nosas oficinas en metálico ou con tarxeta segundo o tipo de contrato e o uso: “doméstico” para vivendas e comunidades, e “non doméstico” para o resto de usos.

Os prezos varían tendo en cuenta o diámetro do contador. Na seguiente táboa figuran os máis comúns (13mm y 15mm), para outros diámetros é necesario consultar.

Tipo de contrato

DOMÉSTICO

NON DOMÉSTICO

SUBROGACIÓN

0,00 €

0,00 €

CAMBIO DE TITULAR

45,39 €

60,94 €

ALTA

68,55 €

84,10 €

1ª CONTRATACIÓN

118,89 €

134,44 €

 

BAIXA DO CONTRATO DA AGUA

 • A solicitude de baixa presentarase na nosa oficina pola canle que vostede prefira (presencial, mail, correo postal, fax)
 • Realizarase sempre por escrito e irá firmada polo titular do contrato achegando copia do DNI.
 • No caso de que o contador se atope no interior dun inmoble, teña en conta que tenrá que facilitar o acceso ao noso persoal para poder realizar o corte do suministro.